Laden Evenementen

*for English see below

Simon Senko de Boer, zenleraar van Zen River Temple

Zoals te verwachten kan de KenKon Zen Zondag op 19 april helaas niet doorgaan in verband met de verspreiding van het corona virus. In plaats daarvan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een ingekorte meditatiesessie en studieklas via internet op diezelfde zondagochtend. We hebben Senko Sensei bereid gevonden via de ‘Zoom’ een geleide meditatie te verzorgen en daarna dharma-onderricht te geven. Hij maakt daarbij gebruik van het boek ‘Waardeer je leven’ van Maezumi Roshi.

Het thema luidt: “Geduld oefenen”, de derde paramita.

In boeddhistisch onderricht wordt wel over ‘verlichting’ gesproken in termen van het bereiken van de andere oever. Bereiken we die, dan zien we dat we er al die tijd al waren. ‘Paramita’ staat letterlijk voor het “bereiken van de andere oever” en zoiets vergt oefening. Wanneer we ons verdiepen in de zes paramitas (= transformerende oefeningen), leren we zien dat het leed dat zich in en om ons heen manifesteert van voorbijgaande aard is en wij alle ruimte hebben om daar simpelweg mee te zijn en vrijuit in te handelen. We schrikken minder terug, negeren of onderdrukken niet langer, maar oefenen de zes paramitas in een bereidheid onszelf te geven, wat uitnodigt tot discipline, waar we geduld voor nodig hebben en onszelf in hebben te volharden, hetgeen ons brengt in een staat van alerte openheid die ons toegang verschaft tot onze innerlijke wijsheid.

Programma Zoom Zen Zondagochtend:
v.a. 9:15 – gelegenheid tot inloggen
9:30 – welkom, korte kennismaking met elkaar en zoom
9:50 – 10:25 – zazen geleide meditatie
10:25 – 10:30 – rek en strek
10:30 – 11:00 – zazen meditatie
11:00 – 11:05 – rek en strek
11:05 – 11:20 – doorloopje ter instructie interactief gebruik zoom
11:20 – 12:00 – dharma talk
12:00 – 12:05 – rek & strek
12:05 – 12:20 – zazen meditatie
12:20 – 12:25 – vier geloften, gassho bij afscheid
12:30 – einde

Datum: 19 April 2020
Tijd: 9:30 – 12:30
Aanmelden: per email via mail@joristielens.nl
Kosten: 10 euro

Graag overmaken naar NL04 ABNA 0447 0282 86 t.n.v. KenKon, onder vermelding van de datum en activiteit

 

Zoom Zen Sunday – 19 April

Unfortunately the KenKon Zen Sunday cannot be held on 19 April due to the spread of coronavirus. Instead, we cordially invite you to participate in a shortened meditation session and study class via the internet on this same Sunday morning. We have found Senko Sensei willing to provide guided meditation through the Zoom app and to give a Dharma talk. He will be using the book Appreciate Your Life by Maezumi Roshi.

The theme is “Practice patience”, the third paramita.

Buddhist teaching speaks of “enlightenment” in terms of reaching the other shore. When we reach it, we see that we have been there all along. “Paramita” literally means “reaching the other shore” and it requires practice.

When we delve into the six paramitas (transforming exercises), we learn to see that the suffering that manifests in and around us is transient and we have all the space we need to simply be with it and act freely.

We become less afraid, we no longer ignore or suppress what is there. We practice the six paramitas in a willingness to give ourselves, which invites discipline, which requires patience and persistence, which puts us in a state of alert openness that gives us access to our inner wisdom.

Zoom Zen program Sunday morning:

From 9:15 – opportunity to log in
9:30 – welcome, a short introduction and zoom
9:50 – 10:25 – zazen guided meditation
10:25 – 10:30 – stretch
10:30 am – 11:00 am – zazen meditation
11:00 – 11:05 – stretch
11:05 – 11:20 – instruction on interactive use of Zoom
11:20 – 12:00 – Dharma talk
12:00 – 12:05 – stretch
12:05 – 12:20 – zazen meditation
12:20 – 12:25 – the Four Vows, gassho on parting
12:30 – finish

Date: 19 April 2020
Time: 9.30 a.m. – 12.30 p.m.
Registration: by email via mail@joristielens.nl
Cost: 10 euros
NL04 ABNA 0447 0282 86 t.n.v. KenKon

Please transfer payment to NL04 ABNA 0447 0282 86 / KenKon, mentioning the activity and the date