For English (Google Translate) please scroll down

Beste Mensen,

Zoals jullie zullen weten zijn er weer nieuwe COVID 19 zorgrichtlijnen uitgevaardigd. Ook deze keer zijn het opnieuw versoepelingen. De afgelopen dagen heb ik even wat gepuzzeld met de nieuwe mogelijkheden en weer een nieuw rooster opgesteld. Hoewel menigeen heeft aangegeven erg blij te zijn met de online sessies, zullen velen ook blij zijn met de nieuwe mogelijkheden om weer meer samen te oefenen. De meeste online sessies blijven echter bestaan.

Let op, voor het bijwonen van álle live lessen geldt: in alle gevallen blijf je thuis wanneer je klachten hebt die mogelijk corona gerelateerd zijn of indien je samen woont met mensen die zulke klachten hebben en nog niet negatief getest zijn.

JEUGD KARATE

Kindertrainingen gaan weer naar binnen, tenzij het lekker weer is en/of de lesgevers het om wat voor reden dan ook een goed of leuk idee vinden om buiten te trainen.

KARATE VOOR VOLWASSENEN

MAANDAG

 1. De karate training t/m 26 jaar om 18 uur,  in de tent, met partnerwerk, blijft nog even op het programma en wordt gegeven door Hugo en David. Deze is niet online.
 2. Aan de karate training voor gevorderden op de maandagavond [19.30 uur] kun je ook weer live deelnemen. Dat wordt buiten, in de tent. Bij grote groep op het terras of parkeerplaats. Deze training blijft ook online toegankelijk. Nog geen partnerwerk. Live deelname in de tent op basis van inschrijving..

DINSDAG

 1. De Integral Warrior Workout op dinsdag blijft in de tent op basis van inschrijving, en kan ook online gevolgd blijven worden.
 1. Van  19 – 21 uur is er gelegenheid om vrij te trainen in de noordzaal, in de vakken. Maximaal 9 personen per dojo, op basis van inschrijving. De hogere banders kunnen dan de lagere banders eventueel helpen. Je kunt ook eerst de Integral Warrior Workout doen en daarna nog een uurtje in de dojo trainen. Je hoeft niet persé om 19 uur te starten. Ik zal af en toe ook even meekijken en aanwijzingen geven, tussen 20 en 21 uur. Dit is vrije solo-training. Je mag wel met elkaar trainen, maar op 1,5 meter afstand. Zolang de aikido groep nog niet naar binnen gaat, is ook de zuidzaal beschikbaar. Sowieso vanaf 19.30 uur. Tot die tijd kunnen er dus 18  mensen vrij komen trainen. Karateka tot 27 jaar mogen ook buiten met elkaar trainen.

WOENSDAG

 1. Ook aan de woensdagavond training (19.00 – 20.15 uur) kun je weer live deelnemen  Dat wordt buiten, in de tent. Bij grote groep op het terras of parkeerplaats. Deze training blijft ook online toegankelijk. Deelname live op basis van inschrijving.
 2. Van  20.30 – 22 uur is er tevens de gelegenheid tot vrij trainen in de noordzaal of in de zuidzaal. Maximaal 18 personen,  verdeeld over beide zalen. Op basis vaninschrijving. De hogere banders kunnen dan de lagere banders eventueel helpen. Ik zal af en toe ook even meekijken en aanwijzingen geven. Dit is vrije solo-training. Je mag wel met elkaar trainen, maar op 1,5 meter afstand. Karateka tot 27 jaar mogen ook buiten met elkaar trainen.

DONDERDAG

 1. De Integral Warrior Workout op donderdag kan in de tent gevolgd worden en niet online. Deelname op basis van inschrijving.

VRIJDAG

 1. De vrijdagtraining (19.30 – 20.45 uur) wordt voorlopig een vrije training, zoals op de dinsdag. Alleen zal ik hier normaliter bij aanwezig zijn. Dan is er op vrijdag dus geen online training meer! Dit is vrije solo-training. Je mag wel met elkaar trainen, maar op 1,5 meter afstand. Zolang de  aikido groep nog niet naar binnen gaat, is ook de zuidzaal beschikbaar. Tot die tijd kunnen er dus 18 mensen vrij komen trainen. Karateka tot 27 jaar mogen ook buiten met elkaar trainen.

QIGONG

MAANDAG

 1. White Crane Soft Qigong van 11 uur kan live (deelname op basis van inschrijving) gevolgd worden in de tent [of evt. terras] en online.
 2. De Taiji qigong 18 Oefeningen sessie op de maandagavond [21 uur] vooralsnog alleen online.

DONDERDAG

 1. De qigong sessies op de donderdagochtend [9 uur; Taiji qigong 18 oefeningen] en donderdagavond [19.15 uur; White Crane soft qigong] kunnen nu ook live (deelname op basis van inschrijving) gevolgd worden [in de tent]. Deze blijven ook online toegankelijk.

Voor de live deelname: hou er rekening mee dat het nog fris kan zijn.

TIBETAANSE MEDITATIE

 1. De Tibetaanse meditatiesessies konden al live op KenKon gevolgd worden. Dat blijft zo en ze blijven ook online toegankelijk.

TIBETAANSE YOGA

 • De vrijdagochtendsessie [11 uur met uitzonderingen] en zondagavond 20.15 uur blijven nog even online.

ZEN MEDITATIE

 1. De Zen meditatie sessies zijn vanaf nu ook weer op KenKon te volgen. De woensdagavondsessie om 20.30 uur blijft ook online toegankelijk.

Dit rooster duurt tot de volgende versoepeling, of tot en met 9 juli. De week daarna ga ik tien dagen op retraite. Voor de laatste week voor de zomervakantie komt er een vervangrooster. Voor de zomervakantie een zomerrooster.

Groetjes,

Sydney

========================================

Dear people,

As you will know, new COVID 19 care guidelines have been issued. Also this time it is easing again. The past few days I have been puzzling a bit with the new possibilities and have drawn up a new schedule. Although many have indicated that they are very happy with the online sessions, many will also be happy with the new possibilities to practice together again. However, most online sessions will continue to exist.

Please note, for attending all live lessons the following applies: in all cases you stay at home if you have complaints that may be corona related or if you live with people who have such complaints and have not yet been tested negative.

YOUTH KARATE

Children’s training sessions go back inside, unless the weather is nice and / or the teachers, for whatever reason, think it is a good or fun idea to train outside.

KARATE FOR ADULTS

MONDAY

 • The karate training up to and including the age of 26 at 6 pm, in the tent, with partner work, will remain on the program for a while and will be given by Hugo and David. This one is not online.
 • You can also participate live again in the karate training for advanced students on Monday evening [7.30 pm]. That will be outside, in the tent. With a large group on the terrace or parking lot. This training will also remain accessible online. No partner work yet. Live participation in the tent based on registration.

TUESDAY

 • The Integral Warrior Workout on Tuesday stays in the tent based on registration, and can also be followed online.
 • From 7 – 9 pm there is the opportunity to train freely in the north hall, in the sections. Maximum 9 people per dojo, based on registration. The higher bands can then possibly help the lower bands. You can also do the Integral Warrior Workout first and then train for an hour in the dojo. You do not necessarily have to start at 7 pm. I will also occasionally watch and give directions, between 8 pm and 9 pm. This is free solo training. You can train together, but at a distance of 1.5 meters. As long as the aikido group has not yet entered, the south room is also available. In any case, from 7.30 pm. Until then, 18 people can come and train freely. Karateka up to 27 years old can also train together outside.

WEDNESDAY

 • You can also participate live in the Wednesday evening training (7.00 – 8.15 pm). It will be outside, in the tent. With a large group on the terrace or parking lot. This training will also remain accessible online. Participation live based on registration.
 • From 8.30 pm to 10 pm there is also the opportunity for free training in the north hall or in the south hall. Maximum 18 people, divided over both rooms. Based on registration. The higher bands can then possibly help the lower bands. I will also occasionally watch and give directions. This is free solo training. You can train together, but at a distance of 1.5 meters. Karateka up to 27 years old can also train together outside.

THURSDAY

 • The Integral Warrior Workout on Thursday can be followed in the tent and not online. Participation based on registration.

FRIDAY

 • The Friday practice (7.30 – 8.45 pm) will be a free practice for the time being, like on Tuesdays. Only I will normally be here. Then there is no online training on Fridays! This is free solo training. You can train together, but at a distance of 1.5 meters. As long as the aikido group has not yet entered, the south room is also available. Until then, 18 people can come and train freely. Karateka up to 27 years old can also train together outside.

QIGONG

MONDAY

 • White Crane Soft Qigong from 11 am can be followed live (participation based on registration) in the tent [or possibly. terrace] and online.
 • The Taiji qigong 18 Exercises session on Monday evening [9 pm] is currently only online.

THURSDAY

 • The qigong sessions on Thursday morning [9 am; Taiji qigong 18 exercises] and Thursday evening [7:15 pm; White Crane soft qigong] can now also be followed live (participation based on registration) [in the tent]. These also remain accessible online.

For the live participation: keep in mind that it can still be fresh.

TIBETAN MEDITATION

 • The Tibetan meditation sessions could already be followed live on KenKon. This will remain the case and they will also remain accessible online.

TIBETAN YOGA

 • The Friday morning session [11 am with exceptions] and Sunday evening 8.15 pm will remain online for a while.

ZEN MEDITATION

 • The Zen meditation sessions can now also be followed on KenKon. The Wednesday evening session at 8.30 pm will also remain accessible online.

This schedule lasts until the next relaxation, or until July 9th. The following week I go on a ten-day retreat. There will be a replacement schedule for the last week before the summer holidays. A summer schedule for the summer holidays.

Greetings,

Sydney