[google translation below]

Beste leden & gast-leden,

Met versoepelingen die elkaar steeds sneller opvolgen, raken we af en toe organisatorisch bijna buiten adem 😊 Het vorige stond nog maar 2 weken en nu is het weer tijd voor aanpassingen.

Mogelijk dat deze opzet tot de zomervakantie blijft staan, maar zeker is dat nog niet. Hoewel ik veel geleerd heb van en in de COVID 19 crisis, zat koffiedik kijken er niet bij 😊

De zomervakantie start op zaterdag 17 juli en eindigt op zondag 29 augustus. In de zomer zijn er normaliter wel wat sessies, maar in zeer beperkte mate. Omdat veel mensen in de vakantie op reis zijn of even pauze willen.

Zeer waarschijnlijk zijn er geen online sessies in de zomervakantie. Mogelijk een guerrilla sessie hier of daar.

Zelf ga ik van 10 – 20 juli op meditatie retraite. De lessen in de laatste week voor de zomervakantie – 12 t/m 16 juli –  gaan wel door, maar niet online.

Het overzicht voor de komende tijd vind je hieronder, inschrijven kan steeds hier: https://www.kenkon.org/agenda/

De corona zorgregels zoals die op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht door de overheid zijn geformuleerd blijven onverminderd gelden. Ik verwacht dat iedereen zorgzaam omgaat met zijn of haar mede-leden. Op basis van wetenschappelijk gevalideerde inzichten, gezond verstand en compassie. Dus, in geval van symptomen die mogelijk corona-gerelateerd zijn – bij jezelf of bij de mensen met wie je omgaat – tijdelijk niet naar KenKon komen en de adviezen van de GGD volgen.

JEUGD KARATE

Ongewijzigd: de kindertrainingen vinden binnen plaats, tenzij het lekker weer is en/of de lesgevers het om wat voor reden dan ook een goed of leuk idee vinden om buiten te trainen.

KARATE VOOR VOLWASSENEN

MAANDAG

 • De karate training t/m 26 jaar om 18 uur binnen of  in de tent, met partnerwerk, blijft nog even op het programma en wordt gegeven door Hugo en David. Deze is niet online.
 • Aan de karate training voor gevorderden op de maandagavond [19.30 uur] kun je ook weer live deelnemen. Dat wordt buiten, in de tent, of bij slecht weer of om andere redenen, soms misschien ook binnen. Partner oefeningen worden stapsgewijs hervat. Deze training blijft ook online toegankelijk. Live deelname op basis van inschrijving.

DINSDAG

 • De Integral Warrior Workout op dinsdag blijft in de tent, of bij slecht weer of om andere redenen, soms misschien ook binnen. Deze kan ook online gevolgd blijven worden.  Live deelname op basis van inschrijving.
 • Van  19 – 21 uur is er de gelegenheid om vrij te trainen in de noordzaal. Maximaal 12 personen. Op basis van inschrijving. De hogere banders kunnen dan de lagere banders eventueel helpen. Je hoeft niet persé om 19 uur te starten. Je mag met elkaar trainen, wanneer dat voor beiden goed voelt. Neem hierover bewuste en gezamenlijke beslissingen.

WOENSDAG

 • Ook aan de woensdagavond training kun je weer live deelnemen  Dat wordt buiten, in de tent, of bij slecht weer of om andere redenen, soms misschien ook binnen. Deze training blijft ook online toegankelijk. Deelname live op basis van inschrijving. Partner oefeningen worden stapsgewijs hervat.
 • Van  20.30 – 22 uur is er tevens de gelegenheid tot vrij trainen in de noordzaal of in de zuidzaal. Ook de tent is normaliter beschikbaar. Maximaal 36 dus,  verdeeld over beide zalen en tent, op basis van inschrijving. De hogere banders kunnen dan de lagere banders eventueel helpen. Zelf zal ik er ook regelmatig bij zijn.  Je mag met elkaar trainen, wanneer dat voor beiden goed voelt. Neem hierover bewuste en gezamenlijke beslissingen.

DONDERDAG

 • De Integral Warrior Workout op donderdag kan in de tent gevolgd worden en niet online. Deelname op basis van inschrijving.

VRIJDAG

 • De vrijdagtraining blijft voorlopig een vrije training, zoals op de dinsdag. Op basis van inschrijving. Alleen zal ik hier normaliter bij zijn voor persoonlijke begeleiding en vragen. Er is dus op vrijdag dus geen online training meer!  Je mag met elkaar trainen, wanneer dat voor beiden goed voelt. Neem hierover bewuste en gezamenlijke beslissingen. Afhankelijk van wat de aikido groep doet is of de zuid zaal of de tent ook beschikbaar.

QIGONG

MAANDAG

 • White Crane Soft Qigong van 11 uur kan live (op basis van inschrijving) gevolgd worden in de tent [of evt. terras] en online.
 • De Taiji qigong 18 Oefeningen sessie op de maandagavond [21 uur] in de tent en soms misschien binnen, afhankelijk van het weer. Neem altijd een vest, trui of windjasje mee.. Ook online te volgen, live deelname op basis van inschrijving.

DONDERDAG

 • De qigong sessies op de donderdagochtend [9 uur; Taiji qigong 18 oefeningen] en donderdagavond [19.15 uur; White Crane soft qigong] kunnen nu ook live (op basis van inschrijving) gevolgd worden [in de tent]. Deze blijven ook online toegankelijk.

Voor de live deelname: hou er rekening mee dat het nog fris kan zijn.

TIBETAANSE MEDITATIE

 • De Tibetaanse meditatiesessies konden al live (op basis van inschrijving) op KenKon gevolgd worden. Dat blijft zo en ze blijven ook online toegankelijk.

TIBETAANSE YOGA

 • De vrijdagochtendsessie [11 uur met uitzonderingen] en zondagavond 20.15 uur zijn zowel op kenkon (op basis van inschrijving) als online te volgen.

ZEN MEDITATIE

 • De Zen meditatie sessies zijn vanaf nu ook weer op KenKon te volgen. De woensdagavondsessie om 20.30 uur blijft ook online toegankelijk.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

==========================================================

Dear members & guest members,

With relaxations that follow each other faster and faster, we occasionally get organizationally almost out of breath 😊 The previous one was only 2 weeks and now it’s time for adjustments again.

It is possible that this setup will remain in place until the summer holidays, but that is not yet certain. Although I learned a lot from and in the COVID 19 crisis, watching coffee grounds was not among them

The summer holiday starts on Saturday 17 July and ends on Sunday 29 August. In the summer there are normally some sessions, but to a very limited extent. Because many people are traveling during the holidays or want to take a break.

Most likely there will be no online sessions during the summer holidays. Possibly a guerrilla session here or there.

I myself will go on a meditation retreat from 10 – 20 July. Classes in the last week before the summer holidays – 12 to 16 July – will continue, but not online.

The overview for the coming period can be found below, you can always register here: https://www.kenkon.org/agenda/

The corona care rules as formulated by the government on the basis of advancing scientific insight continue to apply in full. I expect everyone to treat their fellow members with care. Based on scientifically validated insights, common sense and compassion. So, in case of symptoms that may be corona-related – in yourself or in the people you interact with – temporarily do not come to KenKon and follow the advice of the GGD.

YOUTH KARATE

Unchanged: the children’s training sessions take place indoors, unless the weather is nice and/or the teachers think it is a good or fun idea to train outside for whatever reason.

KARATE FOR ADULTS

MONDAY

 • The karate training up to and including the age of 26 at 6 pm in or in the tent, with partner work, will remain on the program for a while and will be given by Hugo and David. This one is not online.
 • You can again participate live in the karate training for advanced players on Monday evening [19.30 pm]. That will be outside, in the tent, or in bad weather or for other reasons, sometimes also inside. Partner exercises are resumed step by step. This training will also remain accessible online. Live participation based on registration.

TUESDAY

 • The Integral Warrior Workout on Tuesday stays in the tent, or in bad weather or for other reasons, sometimes maybe also indoors. This can also be followed online. Live participation based on registration.
 • From 7 – 9 pm there is the opportunity to train freely in the north room. Maximum 12 people. Based on registration. The higher banders can then possibly help the lower banders. You don’t necessarily have to start at 7 p.m. You can train together, when it feels good for both of you. Make conscious and joint decisions about this.

WEDNESDAY

 • You can also participate live in the Wednesday evening training. This will be outside, in the tent, or in bad weather or for other reasons, sometimes also inside. This training will also remain accessible online. Participation live based on registration. Partner exercises are resumed step by step.
 • From 8.30 pm to 10 pm there is also the opportunity to train freely in the north room or in the south room. The tent is also normally available. So a maximum of 36, divided over both halls and tent, based on registration. The higher banders can then possibly help the lower banders. I will also be there regularly. You can train together, when it feels good for both of you. Make conscious and joint decisions about this.

THURSDAY

 • The Integral Warrior Workout on Thursday can be followed in the tent and not online. Participation on the basis of registration.

FRIDAY

 • The Friday practice will remain a free practice for the time being, just like on Tuesday. Based on registration. Only I will normally be here for personal guidance and questions. So there is no more online training on Friday! You can train together, when it feels good for both of you. Make conscious and joint decisions about this. Depending on what the aikido group is doing, either the south room or the tent is also available.

QIGONG

MONDAY

 • White Crane Soft Qigong from 11 o’clock can be followed live (based on registration) in the tent [or possibly. terrace] and online.
 • The Taiji qigong 18 Exercise session on Monday evening [9pm] in the tent and sometimes maybe inside, depending on the weather. Always take a cardigan, sweater or wind jacket with you.. Can also be followed online, live participation based on registration.

THURSDAY

 • The qigong sessions on Thursday morning [9 am; Taiji qigong 18 exercises] and Thursday evening [7:15 pm; White Crane soft qigong] can now also be followed live (based on registration) [in the tent]. These will also remain accessible online.

For the live participation: keep in mind that it can still be fresh.

TIBETAN MEDITATION

 • The Tibetan meditation sessions could already be followed live (based on registration) on KenKon. That will remain the case and they will remain accessible online.

TIBETAN YOGA

 • The Friday morning session [11 am with exceptions] and Sunday evening 8.15 pm can be followed both on kenkon (based on registration) and online.

ZEN MEDITATION

 • The Zen meditation sessions can now also be followed on KenKon. The Wednesday evening session at 8.30 pm will also remain accessible online.

Sincerely,

Sydney Leijenhorst