[English Google Translate Version Below]

Beste leden en cursisten,

Vandaag gaan alle sessies nog gewoon door. Echter, zoals de meesten al begrepen zullen hebben heeft de aanscherping van de lock down [vanaf woensdag 4 november, 22 uur t/m woensdag 18 november] gevolgen voor de groepssessies op KenKon.

Dit overzicht geldt voor de komende twee weken. Van 5 t/m 18 november, dat is dus vanaf morgen (behalve Zen meditatie, zie hieronder bij Zen)!

Karate

Jeugd

Wat gewoon door kan gaan zijn de jeugd trainingen karate t/m 17 jaar.

Het is tijdelijk niet toegestaan om voor of na de les op KenKon te vertoeven in de hal of andere ruimtes dan de dojo.

Online voor volwassenen

De online sessies op maandag en woensdag gaan gewoon door.

De gevorderden groep [vanaf 3e kyu,/bruine band] van maandag 19.30 – 20.45 uur

De “alle graden” groep van woensdag 19.00 – 20.15 uur

Tijdens de online sessies mogen twee karateka in de zaal meetrainen op basis van inschrijving [alle oude inschrijvingen van 5 – 18 november zijn gewist]

Extra vrije karate trainingen

Op de tijden dat er geen online karate sessie is, is het wel mogelijk om vrij te trainen/oefenen [zoals dat al heel lang gebeurt op de woensdagavond voor zwarte banders]. Hieronder het overzicht van de vrije trainingen voor de komende twee weken. Tijdens de vrije trainingen kun je ook met z’n tweeën trainen om elkaar te inspireren of te instrueren, zolang je maar 1,5 meter afstand houdt van je trainingspartner en andere aanwezigen.

Zelf trainen is een essentieel onderdeel van je karate ontwikkeling, dus voor wat dat betreft zijn deze twee weken een ideale kans om dat te ontdekken en ontwikkelen.

Sportschool formule: tijdens deze sessies is een zwarte bander aanwezig die aanwijzingen kan geven en toezicht houdt op de navolging van de richtlijnen.

Het maximum voor deze vrije trainingen is 8, dus inschrijving via de website is vereist.

In de dojo zullen mogelijk tijdelijk vakken worden gemaakt waarbinnen men kan trainen. Materialen moeten na gebruik worden gereinigd door de gebruiker.

De vrije sessies zijn:

Maandag 18 – 19.15 uur

Dinsdag 20.15 – 21.30 uur

Donderdag 18 – 19 uur [krachttraining]

Vrijdag 19.30 – 20.45 uur

Intro karate

Info volgt na overleg vanavond.

Integral Warrior Workout

Online sessie

De online sessie van dinsdag gaat gewoon door.

Tijdens de online sessies mogen twee ‘warriors’ in de tent of zaal meetrainen op basis van inschrijving [alle oude inschrijvingen van 5 – 18 november zijn gewist].

Vrije sessie

De donderdagsessie van 18 – 19 uur is een vrije training met maximaal 8 deelnemers, op basis van inschrijving. Wanneer er maar twee mensen aanwezig zijn kan gekozen worden voor lesgeven in plaats van vrij trainen.

Tibetaanse meditatie

Lopende lessen in de zaal & online

Meditatie-lessen vallen onder ‘belijdenis van een levensovertuiging’ en dus onder de uitzonderingen voor wat betreft groepssessies. Deze sessies gaan dus gewoon door.

Dinsdag en donderdag zijn ook online te volgen. Hier is het overzicht van alle drie de lopende lessen.

Maandag 21 – 22 uur

Dinsdag 9 – 10 uur:

Donderdag 20.30 – 21.30 uur:

Dit blijft op basis van inschrijving en met een maximum van 12

Intro

De introductiecursus gaat [dus] gewoon door, met de bekende richtlijnen voor zorgzaamheid m.b.t. het minimaliseren van besmettingskansen,

Tibetaanse yoga

Yoga lessen worden wettelijk gezien als ‘sport’ [tja….] dus die gaan tijdelijk niet door als groepsles, wel online.

Vrijdag, basis

Zondagavond, gevorderd

Tijdens de online sessies mogen twee yogis in de zaal meedoen op basis van inschrijving [alle oude inschrijvingen van 5 – 18 november zijn gewist]

Qigong [Chinese Yoga]

Yoga valt wettelijk helaas onder ‘sport’.

Online

De online sessie gaan gewoon door:

Maandagochtend

Donderdagavond

Tijdens de online sessies mogen twee yogis in de zaal meedoen op basis van inschrijving [alle oude inschrijvingen van 5 – 18 november zijn gewist]

Vraag

Ik hoor graag zo snel mogelijk van de qigong, zen en Tibetaanse meditatie leden of er onder jullie ook de behoefte is om op KenKon voor jezelf te oefenen, als daar voldoende interesse voor is, gaan we kijken hoe we daar het beste op kunnen inspelen.

Intro

De introductie cursus wordt 2 weken opgeschort en wordt dus weer hervat op donderdag 19 november

Taiji Qigong in 18 Oefeningen van Lin HouSheng, door Sydney Leijenhorst

Zen meditatie

Alle Zen-sessies gaan vanaf vanavond t/m 18 november door, echter alleen online. De docenten sturen zelf nog een aparte mail.

Algemeen

Mocht je aan iets willen deelnemen waarvoor je [nog] geen lid bent, regel dit dan met Ingrid.

 

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst


Dear members and students,

Today, all sessions will continue. However, as most will have understood, the tightening of the lock  down [from Wednesday 4 November, 22 hours until Wednesday 18 November] has consequences for the group sessions at KenKon.

This overview is valid for the next two weeks. From 5 to 18 November, that’s from tomorrow (except Zen meditation, see below at Zen)!

Karate

Youth

What can continue are the youth training karate up to 17 years.

It is temporarily not allowed to stay in the hall or other rooms other than the dojo before or after class at KenKon.

Online for adults

The online sessions on Monday and Wednesday continue.

The advanced group [from3rd  kyu,/brown band] from Monday 7.30pm – 8.45pm

The “all degrees” group from Wednesday 19.00 – 20.15

During the online sessions, two karateka can train in the hall based on registration [all old registrations from 5 – 18 November have been erased]

Extra free karate workouts

At times when there is no online karate session, it is possible to train/practice freely [as has been the case for black belts for a long time]. Below is the overview of the free training sessions for the next two weeks. During the free training sessions, you can also train together to inspire or instruct each other, as long as you keep 1.5 meters away from your training partner and other attendees.

Self-training is an essential part of your karate development, so for that matter these two weeks are an ideal opportunity to discover and develop that.

Gym formula: during these sessions there is a black belter  who can give directions and supervise the follow-up of the guidelines.

The maximum for these free trainings is 8, so registration via the website is required.

In the dojo, there may temporary be demarcated areas within can be trained. Materials must be cleaned by the user after use.

The free sessions are:

Monday 18 – 19.15

Tuesday 20.15 – 21.30

Thursday 18 – 19 hours [strength training]

Friday 19.30 – 20.45

Intro karate

Info will follow after consultation tonight.

Integral Warrior Workout

Online session

Tuesday’s online session continues.

During the online sessions, two ‘warriors’ in the tent or hall are allowed to train on the basis of registration [all old registrations from 5 – 18 November have been cleared].

Free session

The Thursday session of 18 – 19 hours is a free training session with up to 8 participants, based on registration. When there are only two people present, you can choose to teach instead of training freely.

Tibetan meditation

Current lessons in the hall & online

Meditation classes are covered by ‘confession of a belief’ and therefore the exceptions for group sessions. So these sessions will continue.

Tuesday and Thursday can also be followed online. Here is the overview of all three current lessons.

Monday 21 – 22 hours

Tuesday 9 – 10 am

Thursday 20.30 – 21.30

This remains on the basis of registration and with a maximum of 12

Intro

The introductory course continues [so] with the well-known guidelines for caring for minimising the chances of infection,

Tibetan yoga

Yoga classes are legally seen as ‘sports’ [well….] so they temporarily do not take part as group lessons,but online.

Friday, base

Sunday evening, advanced

During the online sessions, two yogis are allowed to participate in the room based on registration [all old registrations from 5 – 18 November have been erased]

Qigong [Chinese Yoga]

Yoga is unfortunately legally covered by ‘sport’.

Online

The online session continues:

Monday morning

Thursday night

During the online sessions, two yogis are allowed to participate in the room based on registration [all old registrations from 5 – 18 November have been erased]

Question

I would like to hear as soon as possible from the qigong, zen and Tibetan meditation members whether there is also the need among you to practice on KenKon  for yourself, if there is sufficient interest in that, we will see how we can best respond to that.

Intro

The introduction course is suspended for 2 weeks and will therefore resume on Thursday 19 November

Taiji Qigong in 18 Exercises by Lin HouSheng, by Sydney Leijenhorst

Zen meditation

All Zen sessions will run from tonight to November 18, but only online. The teachers themselves send a separate email.

General

If you want to participate in something for which you are not [yet] a member, arrange it with Ingrid.

 

Best wishes,

Sydney Leijenhorst