KENKON

KenKon betekent ‘aarde en hemel’ en verbeeldt twee polaire invloeden die het krachtenveld vormen waarin we leven. Een harmonieuze interactie, een natuurlijke afwisseling en een stabiele balans tussen tegenpolen is een ideaal dat in veel oosterse disciplines centraal staat. Aarde en hemel zijn hier symbolen voor de vele tegenpolen die op ons pad komen. Het resultaat van die ontmoeting is verandering en ontwikkeling. In het westen kennen de meesten die filosofie onder de termen ‘yin & yang’.

Verandering wordt ontwikkeling wanneer er ruimte is voor de ander en het andere. In die erkenning toont zich ook onze eigenheid en ontstaat communicatie. Er wordt meer van de werkelijkheid in het licht en in beweging gebracht.

CENTRUM

KenKon is een ‘trainingscentrum’. Dat betekent dat er gezamenlijk getraind of geoefend wordt. Wat er beoefend wordt zijn disciplines die het oogmerk hebben om een bijdrage te leveren aan gezondheid en de ontwikkeling van mens en wereld. Van oorsprong huist KenKon veel oosterse vormen van oefening, zoals: karate, zen, qigong en Tibetaanse meditatie. Daarnaast is er steeds meer ruimte ontstaan voor niet oosterse of geïntegreerde disciplines, zoals b.v. ‘lichaamswerk’, ‘klankworkshops’, ‘rots & water training’ of ‘dansmeditatie’.

TRADITIE

KenKon staat voor waardering voor de rijpheid en diepgang van tradities uit verschillende culturen. KenKon wil deze tradities ankeren in Wageningen en omgeving en bijdragen aan hun natuurlijke ontwikkeling. KenKon heeft in de afgelopen 30 jaar een expertise opgebouwd in het aanbieden van de genoemde disciplines en heeft in de loop der jaren contacten opgebouwd met tal van bekwame leraren en invloedrijke organisaties.

INNOVATIE & INTEGRATIE

Tegelijk wordt belang gehecht aan het vertalen, vernieuwen en integreren van methodes; op basis van ervaringskennis, creativiteit en wetenschappelijke inzichten. KenKon wil dit tot uitdrukking brengen door het aanbieden van trainingen en evenementen waar ontmoeting, interactie en integratie centraal staan. In het verleden kwam dat onder meer tot uitdrukking in het organiseren van seminars als ‘Ken Zen Ichinyo’ (‘Karate en Zen Zijn Eén’) en ‘Experimental Integral Learning Day’. De activiteiten en visies van het Integral Institute en vergelijkbare initiatieven zijn daarin momenteel een belangrijke nieuwe inspiratiebron.

TOEPASSING

Naast het aanbieden van disciplines aan een algemeen publiek, biedt KenKon ook maatprogramma’s voor specifieke maatschappelijke velden en doelgroepen. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn het aanbieden van het ‘Rots & Water’ programma op basisscholen, het verzorgen van kennismakingslessen karate of zelfverdediging voor middelbare scholen en trainingen in de omgang met agressie in de verstandelijk gehandicapten zorg.

INNERLIJKE RUST EN GEZONDHEID

Als faciliteit probeert KenKon verder de sfeer en ruimte te scheppen voor mensen om zich te bezinnen op hun leven, zowel privé als werk. Het huidige KenKon gebouw wordt ook al veelvuldig op die manier gebruikt door gasten uit het binnen- en buitenland. Ook in haar programma biedt KenKon tal van activiteiten die bijdragen aan innerlijke rust en gezondheid.

GEMEENSCHAPPELIJK

KenKon wil niet alleen een faciliteit zijn met trainers en een programma, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van een communicatieve cultuur en gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen met elkaar inspiratie kunnen vinden voor het leven en zich kunnen wijden aan hun ontwikkelingsweg en de disciplines die hun daarbij helpen en inspireren. Tegelijk is KenKon een platform waar mensen een bijdrage kunnen leveren aan meer dan zichzelf en KenKon. Dit gebeurt onder meer door een organisatie voor Tibetaanse vluchtelingen te steunen (TERA).

SYDNEY LEIJENHORST EN ANDEREN

KenKon heeft al een lange geschiedenis. Een geschiedenis die onder de naam ‘Ta Mo’ begon in 1975. Sinds 1988 is de sfeer, inhoud en het kwaliteitsniveau voor een groot deel tot stand gekomen door het leiderschap en de inspanningen van Sydney Leijenhorst. Hij werd daarin altijd geassisteerd door meerdere gevorderde leerlingen en het huidige Trainingscentrum werd geheel verbouwd en grotendeels gefinancierd door de betrokkenen. Sinds enige jaren ontstaat een groter netwerk van trainers, coaches, leraren, e.d. Momenteel spelen de volgende leraren een belangrijke rol bij het dragen en ondersteunen van de verschillende disciplines: Peter Slenders (diversen), Wijnand Meurs (karate), Lotte Paans (qigong), Bart Pekel (karate), Berry Trip (diversen) en Olaf van Kooten (zen). Daarnaast huren ook andere docenten ruimtes in KenKon voor hun activiteiten. Bijvoorbeeld Dirk-Jan ter Haar (taijiquan en qigong), Jacqueline van Steenbrugge (yoga), Jan van der Stappen (klankworkshops) en Edy Kamalski/Eltje Boons (aikido).

KENKON

Kenkon means ‘heaven and earth’ and it depicts two of the most polar forces that shape the world we live in. A harmonious interaction, a natural alternation and a firm balance between the two antipodes is an ideal that’s central in many oriental disciplines. Heaven and earth symbolically stand for the many forces we engage in life. Change and development are the outcome of this process.

In western societies, this philosophy is known to many as ‘yin and yang’.
Change becomes development once room exists for the other and for alternatives. Realising that, our own self will emanate and communication emerges. A better part of reality is revealed and set in motion.

CENTRE

Kenkon is a ‘centre of training’. That means people will train or practice together. What is trained or practiced are disciplines that stimulate health and development of human beings and the world they live in. Since long Kenkon accommodates many oriental types of practice like karate, zen, qigong, aikido or Tibetan meditation. Besides that an increasing share of attention exists for non-oriental or integrated types of discipline like meditative dance, workshops on singing bowls or bodywork therapy.

TRADITION

Kenkon embodies appreciation for the maturity and depth of tradions from several cultures. Kenkon wants to embed these traditons in the community of Wageningen and its surroundings and take part in its development. In the past thirty years Kenkon built up experience in offering these disciplines and gathered an extensive network of experienced teachers and influential organisations.

INNOVATION & INTEGRATION

Simultaneously, we value the translation, renewal and integration of methods; based on expert knowledge, creativity and also on scientific insights. KenKon wants to express this by offering training and events in which encountering, interaction and integration are core concepts. In the past this was realised by hosting seminars like ‘Ken Zen Ichinyo’ (‘Karate and Zen are the same’) and the ‘Experimental Integral Learning Day’. Leading edge examples of this development are the seminars given by some of the top instructors of Ken Wilbers’ Integral Institute, like Diane Hamilton and Terry Patten.

APPLICATION

In addition to offering training to the general public, KenKon offers and develops programs for specific target groups in the social sphere. Examples from recent times are the introduction of ‘Rots en Water’ training to primary schools, introductory training in karate or self defense classes for secondary schools and training in handling aggression for caretakers of mentally challenged persons.

TRANQUILITY AND HEALTH

Being facilitative, KenKon makes a sustained effort to create an atmosphere for people to reflect upon life, both personal and professional. The present KenKon building is already used in many forms and purposes and by guests from home and abroad. In the curriculum many activities are listed that promote tranquility and health.

COMMUNAL

Kenkon wants to contribute to the development of a communicative culture and community, next to being a home to teachers and programs. A community that enables people to find inspiration for life together, and where they can devote themselves to their path of education and the disciplines that may help them with that. At the same time, Kenkon is also a platform where an effort is made to help the world beyond our own scope. One way of doing this is by supporting an organisation for Tibetan fugitives called TERA.

SYDNEY LEIJENHORST AND OTHERS

KenKon dates back a long time. History started with ‘Ta Mo’, a school for Kempo karate, around 1975. Since 1988 atmosphere, content of the classes and the level of quality have been improved constantly by the efforts of Sydney Leijenhorst, who took charge of ‘Ta Mo’ in that year. Always being supported in that by a group of advanced and committed students, the present Training Centre was finally built and mainly financed by a support group. For a few years now, a wider network of instructors and trainers, coaches and teachers is evolving. At present these teachers play a major role in offering and supporting the disciplines KenKon offers:

Peter Slenders (Karate and various other activities), Wijnand Meurs (Karate, youths), Lotte Paans (Qigong), Bart Pekel (Karate), Berry Trip (various) and Olaf van Kooten (Zen meditation). Apart from that, other teachers are renting rooms from Kenkon for their courses. For example Dirk-Jan ter Haar (Taijiquan and Qigong), Jacqueline van Steenbrugge (Yoga), Jan van der Stappen (Singing Bowl workshops) and Edy Kamalski and Eltje Boons (Aikido).