Inschrijven voor lopende lessen


VOORWAARDEN

Onder meer vanwege verzekeringstechnische, administratieve en soms principiële redenen zijn wij genoodzaakt de volgende algemene voorwaarden te stellen. Met name ten aanzien van vechtkunstbeoefening eisen verzekeringen dit soort afspraken.

1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken ten koste van anderen of zonder overleg overdragen aan anderen.

2. Cursisten van Trainingscentrum KenKon mogen zich niet schuldig maken aan criminele activiteiten, geweld, gebruik van harddrugs, doping of overmatig drankgebruik. Tevens mogen zij niet deelnemen aan activiteiten van fascistische/racistische organisaties. Doen zij dit toch, dan wordt hun deelnemerschap ontbonden en zo nodig melding gemaakt bij de politie.

3. Indien van toepassing dient men zich tijdens de trainingen of lessen te houden aan de door KenKon en/of leraar voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz.

4. KenKon en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor blessures of andere ongemakken opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van KenKon.

5. KenKon en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken – door verlies of diefstal – van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van KenKon.

6. Kosten betreffende vernielingen in en rondom de oefenzaal – al dan niet opzettelijk – zullen worden verhaald op de dader[s].

7. Betaling van het lidmaatschap verloopt via automatische incasso. Met ondertekening van het inschrijfformulier machtigt de ondergetekende Trainingscentrum KenKon om de bijbehorende contributie te innen via automatische incasso. De contributie wordt per maand geïnd, steeds in de eerste week van de nieuwe maand.

8. Men is contributie verschuldigd met ingang van de datum van inschrijving. Dit betekent dat de eerste contributie inning hoger kan zijn dan het normale maandbedrag.

9. De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand vanaf de datum van opzegging.

10. Beëindiging van het lidmaatschap dient bij de administratie bekend gemaakt te zijn. Enkel opzegging bij de docent is niet voldoende!

11. Opzegging als deelnemer/deelneemster van de door de KenKon georganiseerde lessen/cursussen is alleen gegarandeerd wanneer dit schriftelijk (op papier of via e-mail) gebeurt.

12. Karate leden dienen lid te zijn van de IOGKF Nederland.

13. Lidmaatschap met betrekking tot een bepaalde activiteit betekent recht op deelname aan álle (geschikte) lessen van die activiteit die er in de week gegeven worden.

Voor vragen, adviezen, opmerkingen, enz.
Trainingscentrum KenKon
Nieuwe Kanaal 11
6709 PA Wageningen
0317-452946
info@kenkon.org