[Google translation below]

Beste allen, KenKon-leden, cursisten en onderhuurders,

Na de laatste heropening rondom de COVID 19 perikelen hebben we een grote toename gezien van het aantal corona gevallen. Gelukkig nam het landelijk aantal sterfgevallen af en hebben we recentelijk geen nieuwe corona haard meegemaakt op KenKon.

Op dinsdag 3 november kondigde de regering nieuwe maatregelen aan waarmee zij hopen de corona crisis in betere banen te leiden. Maatregelen die denk ik voor sport- en cultuur centra niet eenvoudig en onprettig zijn. Ik moet bekennen dat ik voor het eerst in anderhalf jaar even moest zoeken naar nieuwe veerkracht. Het leek me niet eenvoudig om voor een centrum zoals KenKon, met allerlei verschillende groepen, culturen en mensen – en dus belevingen en meningen – een omgang te vinden met de nieuwe maatregelen, die bijdraagt aan de door mij gevoelde collectieve verantwoordelijkheid om mee te helpen aan het kanaliseren van de crisis, die tegelijkertijd werkbaar is en de sfeer van gezamenlijkheid en verbondenheid niet [onnodig] verstoort.

Zeker in de context van een toenemende lading en polarisatie rondom dit onderwerp lijkt dit haast onmogelijk.

Voor KenKon vraagt de situatie bovendien altijd wat extra onderzoek omdat KenKon niet echt in de doosjes van de wet, belastingdienst, kamer van koophandel, enz. past.

Hoewel ik zelf bewust heb gekozen voor vaccinatie en nog steeds volledig achter mijn keuze sta als bijdrage aan het kanaliseren van de crisis en het beschermen van anderen, heb ik ook begrip voor argumenten van mensen om dat niet te willen doen. Sommige van mijn beste vrienden of leerlingen hebben die keuze gemaakt en ik voel mij bezorgd over hoe zij, met name in de publieke opinie, hierom onprettig bejegend worden. Wanneer ze bijvoorbeeld over één kam met complotdenkers en desinformatieverspreiders worden geschoren. Dat wil ik ook helpen te voorkomen. De emotionele impact van dit alles treft ons allemaal.

Wat we hier met elkaar op een structurele en lange termijn aan moeten is een ander verhaal.

Natuurlijk heeft het iets waardevols dat we het niet allemaal met elkaar eens zijn.

Het liefst zou ik iedereen gewoon aanspreken op en motiveren tot nog meer zorgzaamheid t.a.v. besmettingen en zo doorgaan als we bezig waren, in de hoop dat dat een collectieve bijdrage zou opleveren. In meerdere opzichten een  naïeve gedachte vrees ik.

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat we daarmee het risico zouden nemen om een boete te krijgen, welke we zo kort na de zware klappen helemaal niet kunnen betalen, of zelfs een sluiting riskeren, waar we allemaal de dupe van zouden worden.

Volgens de nieuwe richtlijnen is toegang tot KenKon dus alleen mogelijk:

 1. wanneer iemand een geldige QR code heeft [en dus gevaccineerd is, corona gehad heeft of net (negatief) getest is].
 2. bereid is om anderhalve meter afstand te houden [m.u.v. de contactsportsessies].
 3. de gezondheidscheck in acht blijft nemen en thuis te blijven als … [zie gezondheidscheck in de bijlage].

Voor alle duidelijkheid, het laatste twee gelden ook voor mensen die al corona gehad hebben of gevaccineerd zijn, want beiden geven geen volledige en eeuwige bescherming. Met de huidige piek is het zaak dat we allemaal blijven opletten en blijven zorgen voor elkaar.

Mondkapjes zijn alleen nodig in openbare ruimtes waar geen QR code vereist is en dus niet op KenKon.

Ik hoop dat iedereen die de richtlijnen heimelijk negeert beseft dat hij of zij niet alleen de gezondheid van anderen op het spel zet, maar ook de gezondheid of het voortbestaan van KenKon.

Juridisch gezien kunnen we niet zonder risico’s ontkomen aan het controleren van de QR codes, al weet ik nog even niet hoe we dat praktisch en sfeermatig het beste kunnen doen. Daar denk ik nog over na en zal ik nog de nodige gesprekken voeren. Mogelijk komen er in de komende week of weken uit ‘het veld’ ook nog suggesties van mijn collegae. Ik verwacht geen oplossing of aanpak die iedereen blij maakt.

‘Bottem line’ is wel dat van alle huurders, gebruikers en leden wordt verwacht dat zij de geldende richtlijnen zullen volgen en naleving garanderen.

Als geste naar de leden die door deze nieuwe zorgmaatregelen het meest getroffen worden kunnen we in ieder geval nu al de volgende zaken aanbieden:

 1. De qigong sessie van donderdagochtend [18 oefeningen / taiji shibashi] zal tijdelijk ook weer online te volgen zijn.
 2. De introductiecursus qigong van donderdagochtend zal ook online te volgen zijn.
 3. De Tibetaanse meditatiesessie o.l.v. Berry Trip zal tijdelijk ook weer online te volgen zijn [indien nodig. Zie onder]
 4. De buitentent is ten alle tijden beschikbaar om zelf of met elkaar te oefenen.
 5. Mensen die geen corona gehad hebben of niet gevaccineerd zijn kunnen mij persoonlijk spreken over of en hoe ik hen zou kunnen helpen.

Over mogelijke andere aanvullingen en oplossingen wordt nog nagedacht en/of overlegd. Wie weet komt er nog goed nieuws.

De Tibetaans Boeddhistische sessies en Zen Boeddhistische sessies [meditatie] vallen wettelijk gezien in een andere categorie. Ze vallen onder geloof- en levensovertuiging. Dat betekent volgens mijn lezing dat we voor die sessies geen QR code getoond hoeft te worden. Dat verschil heeft ook in een eerdere ronde gespeeld. [Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl]. Dat betekent natuurlijk niet dat we daar niet zorgzaam hoeven te zijn voor elkaar. Totdat het tegendeel blijkt, gaan we er voor nu even vanuit dat het zo zit. 

Vanuit mijn eigen optiek heeft alles wat we doen te maken met levensovertuiging, maar dat is niet juridisch hard te maken.

Ik hoop dat iedereen, waar mogelijk, een tandje bijzet om [nog] meer zorg te dragen voor het voorkomen van besmettingen.

Hartelijke groet,
Sydney Leijenhorst
 
 

 

 
 
Dear all, KenKon members, students and subtenants,

After the latest reopening around the COVID 19 vicissitudes, we have seen a large increase in the number of corona cases. Fortunately, the national number of deaths decreased and we have not experienced a new corona hearth  at KenKon recently.

On Tuesday, November 3, the government announced new measures with which it hopes to manage the corona crisis in a better way. Measures that I think are not simple and unpleasant for sports and culture centers. I must confess that for the first time in a year and a half I had to look for new resilience. It did not seem easy to me for a center such as KenKon, with all kinds of different groups, cultures and people – and thus experiences and opinions – to find a way to deal with the new measures, which contributes to the collective responsibility that I feel to contribute to channeling the crisis, which is workable at the same time and does not [unnecessarily] disturb the atmosphere of togetherness and solidarity.

Certainly in the context of an increasing charge and polarization around this subject, this seems almost impossible.

Moreover, for KenKon, the situation always requires some extra research because KenKon does not really fit into the boxes of the law, tax authorities, chamber of commerce, etc.

Although I have consciously chosen vaccination and still fully support my choice as a contribution to channeling the crisis and protecting others, I also understand people’s arguments not to want to do it. Some of my closest friends or students have made that choice and I am concerned about how they are being treated badly, especially in public opinion. For example, when they are lumped together with conspiracy theorists and disinformation spreaders. I also want to help prevent that. The emotional impact of all of this affects us all.

What we have to do with all this in a structural way in the long run is another story.

Of course there is something valuable that we don’t all agree with each other.

I would prefer to just address and motivate everyone to take even more care with regard to infections and continue as we were doing, in the hope that this would yield a collective contribution. In many respects a naive thought I fear.

In addition, it is of course also true that we would take the risk of receiving a fine, which we cannot pay at all so soon after the heavy blows, or even risk a closure, which would make us all the victims.

According to the new guidelines, access to KenKon is therefore only possible:

 1. when someone has a valid QR code [and is therefore vaccinated, has had corona or has just been (negative) tested].
 2. is willing to keep a distance of one and a half meters [with the exception of the contact sports sessions].
 3. continue to observe the health check and stay at home if … [see health check in the appendix].

To be clear, the last two also apply to people who have already had corona or have been vaccinated, because both do not provide complete and eternal protection. With the current peak, it is important that we all continue to pay attention and continue to take care of each other.

Face masks are only needed in public areas where no QR code is required and therefore not on KenKon.

I hope anyone who covertly ignores the guidelines realizes that he or she is not only risking the health of others, but also the health or survival of KenKon.

From a legal point of view, we cannot avoid checking the QR codes without risks, although I am not yet sure how best to do this in a practical and atmospheric way. I’m still thinking about that and will have the necessary conversations. In the coming week or weeks, there may also be suggestions from my colleagues from ’the field’. I don’t expect a solution or approach that will make everyone happy.

The bottom line is that all tenants, users and members are expected to follow the applicable guidelines and guarantee compliance.

As a gesture to the members who are most affected by these new care measures, we can already offer the following:

 1. The qigong session of Thursday morning [18 exercises / taiji shibashi] will temporarily be available online again.
 2. The introductory qigong course on Thursday morning will also be available online.
 3. The Tibetan meditation session led by Berry Trip will temporarily be available online again [if necessary. See below]
 4. The flysheet is available at all times to practice on your own or with each other.
 5. People who have not had corona or have not been vaccinated can talk to me personally about whether and how I could help them.

Possible other additions and solutions are still being considered and/or discussed. Who knows, maybe some good news will come.

The Tibetan Buddhist Sessions and Ze n Buddhist sessions [meditation] legally fall into a different category. They fall under religion and belief. According to my lecture, this means that we do not need to be shown a QR code for those sessions. That difference also played out in an earlier round. [To church, mosque, synagogue or other place of worship | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl]. Of course, that doesn’t mean we don’t have to care for each other there. Until the contrary turns out, we will assume for now that it is the case.

From my own point of view, everything we do has to do with philosophy, but that cannot be legally proven.

I hope that everyone, where possible, will go the extra mile to take [even] more care to prevent infections.

Sincerely,
Sydney Leijenhorst