Vital points

?

Shomon

?

Uto

?

Seimo

?

Seimo

?

Mimi

?

Gansei

?

Kasumi

?

Komekami

?

Jinchu

?

Kakon

?

Mikazuki

?

Nodo Botoke

?

Murasame

?

Hichu

?

Danchu

?

Kyosen

?

Suigetsu

?

Ganka

?

Denko

?

Uchi Hijitsume

?

Inazuma

?

Myosho

?

Tanden

?

Uchi Sakutaku

?

Kinteki

?

Yako

?

Fukuto

?

Kokotsu

?

Soin

?

Naira

?

Kori

?

Shomon

?

Dokkusen

?

Keichu

?

Hayauchi

?

Kassatsu

?

Ushiro Denko

?

Wakikage

?

Ude Narashi

?

Ushiro Denko

?

Soto Hijitsume

?

Bitei

?

Soto Sakutaku

?

Ein

?
Shuko
?

Ushiro Inazuma

?

Soma