For English (Google Translate), please scroll down

Beste leden,

De ‘hard lockdown’

Zoals jullie vernomen zullen hebben moet KenKon weer een tijd dicht. Er mogen geen groepslessen worden gegeven.

Gelukkig valt het voor een groot deel samen met de kerstvakantie. Maar voor sommigen, zoals de karateka die deze week examen zouden doen, vast een teleurstelling.

Vanaf vandaag, dinsdag 15 december kunnen namelijk geen lessen meer gegeven worden op KenKon.

Karate Examens

Helaas betekent dit dat alle examens die deze week gepland stonden moeten worden doorgeschoven naar 2021. Meer daarover in het nieuwe jaar.

De examengelden blijven gewoon staan. Mocht je ze om wat voor reden dan ook toch terug willen ontvangen, mail dan even naar info@kenkon.org.

Laatste online sessies 2020

Alle online sessies die voor deze week gepland stonden gaan gewoon door.

De laatste online Integral Warrior Workout sessie is die van vanavond om 19 uur.

De laatste online karate sessie is die van woensdag 19 uur.

De laatste online Zen meditatie is (vermoedelijk) die van woensdag 20.30 uur.
De lesgevers zullen zelf communiceren hoe lang ze doorgaan en wanneer ze weer opstarten

De laatste online qigong sessie is die van donderdagavond 19.15 uur.

De laatste Tibetaanse meditatie sessie is die van donderdagavond 20.30 uur.

De laatste online Tibetaanse Yoga sessie is die van vrijdagochtend 11 uur.

Introductiecursussen 2021

De introductiecursussen die gepland stonden in de laatste week van januari worden een maand opgeschoven.

2021

Natuurlijk is het nog te vroeg om al te weten wat we na 19 januari kunnen doen.

Omdat ik zelf tot en met 10 januari op retraite ben – in mijn eentje – start ik op maandag 11 januari weer met online sessies. Maar mogelijk zijn sommige lesgevers bereid om in de eerste week na de vakantie het jaar al online op te starten, dan hoor je daar nog van.

Voor nu ga ik er maar even vanuit dat we vanaf 11 januari tot en met 19 januari alleen nog online draaien en daarna weer een combi maken zoals in de afgelopen maand.

Mochten we eerder het nieuwe jaar opstarten, er nog losse ‘guerilla sessies’ gehouden worden, er toch nog uitzonderingen boven water komen, dan krijg je daarover bericht. Welke sessies er allemaal online en later op KenKon zullen worden aangeboden hoor je in het nieuwe jaar, wanneer alles wat duidelijker en zekerder is geworden en we zijn uitgepuzzeld.

Ik hoop dat niemand van jullie te zwaar getroffen wordt door de ‘hard lockdown’ en iedereen een tijd tegemoet gaat met mooie, bijzondere momenten die inspiratie en energie zullen geven voor het komende jaar.

Voor wie ik deze week nog online zie: tot gauw!

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

===========================================

Dear members,

The “hard lockdown”

As you will have heard KenKon has to close for a while. No group lessons are allowed.

Fortunately, it largely coincides with the Christmas holidays. But for some, like the karateka who were due to take their exam this week, it must be a disappointment.

As of today, Tuesday December 15, lessons can no longer be given at KenKon.

Karate Exams

Unfortunately, this means that all exams scheduled for this week will have to be moved to 2021. More on that in the new year.

The exam fees will remain unchanged. If, for whatever reason, you would like to receive them back, please mail to info@kenkon.org.

Latest online sessions 2020 

All online sessions that were planned for this week will continue as usual.

The last online Integral Warrior Workout session is tonight at 7pm.

The last online karate session is on Wednesday 7 pm.

The last online Zen meditation session is (probably) on Wednesday 8.30 pm.

The trainers themselves will communicate how long they will continue and when they will restart

The last online qigong session is on Thursday evening 7.15 pm.

The last Tibetan meditation session is on Thursday evening 8.30 pm.

The last online Tibetan Yoga session is that of Friday morning 11 am.

Introduction courses 2021

The introductory courses that were scheduled in the last week of January will be postponed by one month.

2021

Of course it is still too early to know what we can do after January 19.

Because I myself am on a retreat until January 10th – on my own – I will start again with online sessions on Monday January 11th. But some teachers may be willing to start up the year online in the first week after the holiday, then you will hear about that.

For now, I assume that from January 11 to January 19 we will only run online and then make a combination again as in the previous month.

If we start the new year earlier, if there are still separate ‘guerilla sessions’, and exceptions do emerge, you will be notified. You will hear in the new year which sessions will all be offered online and later on KenKon, when everything has become clearer and more certain and we have figured out.

I hope that none of you will be too badly affected by the “hard lockdown” and that everyone will have a time with beautiful, special moments that will give inspiration and energy for the coming year.

For whom I see online this week: see you soon!

Sincerely,

Sydney Leijenhorst

Corona zorg- en hygiëne regels

 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Schud geen handen e.d.
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Iedereen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om in de openbare ruimte (hal en toiletten) van KenKon een mondkapje te dragen
 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen wel gewoon trainen: zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Zeg je kinderen op de parkeerplaats gedag en begroet ze daar ook weer. Tenzij iets dringends besproken moet worden.
 • Volwassenen houden ook tijdens het sporten 1,5 meter afstand van elkaar
 • Geef elkaar ruimte bij deuren e.d.
 • Na het sporten mogen jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen niet met meer dan 4 personen bij elkaar zijn, voor kinderen jonger dan 13 jaar geldt deze regel niet
 • Er mag tijdens het sporten géén publiek aanwezig zijn, dat geldt helaas ook voor de karate examens
 • De kantine, kleedkamers en douches zijn en blijven dicht, dus graag thuis omkleden
 • Neem eventueel een bidon met water mee en gebruik alleen je eigen exemplaar