Het streefbedrag is bereikt, héél veel dank aan alle donateurs!!!

AED
[English below]

Beste lezer,

Recentelijk kreeg één van onze dierbare karate leerlingen een ernstig hart infarct tijdens het nationale karate-examen. Dat was voor het eerst dat ik dat meemaakte in 45 jaar lesgeven. Gelukkig waren we met een groot team van ervaren lesgevers en examinatoren die allemaal een rol pakten in de directe zorg en perfect samenwerkten. 112 werd gebeld, zijn vrouw werd gebeld, vervoer werd geregeld, een scherm werd geplaatst, AED werd gehaald uit de buurt, enz. Twee collega’s, Mark Bicknell en Paul Henzen, gingen direct over tot hart reanimatie toen de anderen geen pols en ademhaling meer voelde. Gelukkig was ook de politie heel snel ter plaatste met een AED-apparaat en al gauw daarna ook de ambulance. Hoewel het infarct ernstig was en we pas de avond daarna hoorden dat de karateka het overleefd had, vergaat het hem naar omstandigheden nu al weer heel goed. Zeven weken later stond hij al weer voor het eerst in karate pak, in de dojo, voor zichzelf karate te trainen. Hij is zonder enige twijfel door het oog van de naald getrokken.

Ten tijde van de COVID was, vanuit Bart Pekel, al eens ter sprake gekomen of het een goed idee zou zijn om een AED-apparaat voor KenKon aan te schaffen. De prijs van de apparatuur en de COVID schulden waren echter beiden te hoog. De recente ervaring heeft de vraag echter weer doen oplaaien en ons doen besluiten om een ‘crowdfunding’ actie op te starten en KenKon lesgevers en karateka te scholen in het gebruik ervan. In het totaal verwachten we maximaal 2750,- nodig te hebben. Wil je financieel bijdragen aan het AED-apparaat en de scholing, dan kan dat door hiernaast een donatie te doen.

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. De lesgevers krijgen uiteraard voorrang, maar heb je een bruine of zwarte band, verwacht je nog lang bij KenKon te blijven en wil je in principe – als je kunt – ook wel meedoen aan de cursus (waarschijnlijk op zaterdagochtend 23 september), laat dat dan alvast weten via info@kenkon.org

We zijn je heel erg dankbaar.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst


 

Dear reader,

Recently one of our dear karate students suffered a serious heart attack during the national karate exam. That was the first time I had experienced that in 45 years of teaching. Fortunately, we were with a large team of experienced teachers and examiners who all took on a role in direct care and worked together perfectly. 911 was called, his wife was called, transportation was arranged, a screen was installed, AED was obtained from the neighborhood, etc. Two colleagues, Mark Bicknell and Paul Henzen, immediately proceeded to CPR when the others lost pulse and breathing felt. Fortunately, the police was also very quickly on the scene with an AED device and soon after that the ambulance. Although the stroke was serious and we only heard the following evening that the karateka had survived, he is already doing very well under the circumstances. Seven weeks later he was already training karate for himself for the first time in a karate suit, in the dojo. He has been pulled through the eye of the needle without a doubt.

At the time of the COVID, Bart Pekel had already discussed whether it would be a good idea to purchase an AED device for KenKon. However, the price of the equipment and the COVID debt were both too high. However, recent experience has reignited the question and made us decide to start a crowdfunding campaign and train KenKon teachers and karateka in its use. We expect to need a maximum of 2750 in total. If you want to contribute financially to the AED device and the training, you can do so by making a donation here.

A maximum of 12 people can participate. The teachers will of course be given priority, but if you have a brown or black belt, you expect to stay with KenKon for a long time and in principle – if you can – also want to participate in the course (probably on Saturday morning September 23), please let us know via info@kenkon.org

We are very grateful to you. Sincerely, Sydney Leijenhorst