Beste cursist,

Het is voor mij altijd weer een geweldige stimulans om met een groep mensen op onderzoek te gaan naar wat zen kan betekenen voor ons in het dagelijks leven. Dit maakt het voor mij weer nieuw en sprankelend. Een beroemde zenmeester, Shunryu Suzuki, heeft ooit een boek geschreven dat ‘Zen Mind, Beginners Mind’ heette. Daarin betoogt hij dat je zen alleen goed kunt beoefenen als je er iedere keer weer aan begint alsof het de eerste keer is. Voor velen van jullie hoef je niet te doen alsof, maar is het echt de eerste keer. Je bent dan ook het meest geschikt om zen te beoefenen. Natuurlijk heb je allerlei ideeën en verwachtingen over zen en ik hoop dat het je lukt om die zoveel mogelijk los te laten in de loop van de cursus. Want uiteindelijk gaat het er om dat we de wereld vrij van (voor)oordelen tegemoet kunnen treden. Hoe kunnen we de onbevangenheid van een kind combineren met de intelligentie en het sociale vermogen van een volwassene? Hoe kunnen we onze overlevingstaktieken uitschakelen als we ze niet echt nodig hebben? En hoe kunnen we rust en harmonie in ons leven inbrengen zonder de passie en de bevlogenheid kwijt te raken? Dat zijn allemaal vragen waarmee ik zelf al heel lang stoei en waar geen pasklare antwoorden op zijn. Zen helpt me wel om met deze vragen om te gaan en ze levend te houden in mijn dagelijkse bestaan.

Volgens de Boeddha zijn er 84.000 wegen die naar een spiritueel hoogtepunt kunnen leiden in het leven van mensen. Zen is een van die vele wegen en ik heb ontdekt dat het mijn weg is. Of het ook jouw weg zal worden moet nog blijken en is geenzins zeker. Zen kan door iedereen beoefend worden die kan zitten of liggen (dus echt iedereen!) maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is voor iedereen. Ooit zij een Jezuït (die ook zenmeester was) tegen mij “Zen is een langzame weg, maar het is een hele grondige weg.” En nu zo’n 30 jaar later moet ik hem gelijk geven. Zen is als lopen door hele fijne mist. In eerste instantie voel je er niet zoveel van, maar na uren lopen ben je door en door nat. Zo werkt dat met zen ook. Doordat je iedere dag weer op je kussentje gaat zitten gaat er langzemerhand iets in je leven veranderen. Daar moet je wel bereid toe zijn. Voor sommige mensen werkt dit goed en voor anderen bestaan er allerlei andere wegen. Niemand gaat uiteindelijk voor zijn plezier zitten. Er is een vanuit de wil gedreven daad voor nodig om de tijd vrij te maken om iedere dag op je kussentje of bankje te kruipen. Toch is die daad, die iedere dag weer terugkomt uiteindelijk de brug waarmee je dagelijkse geest verbonden wordt met de grote stilte die ergens diep van binnen zit. Voor sommige mensen duurt dit heel lang (zoals bij mij) voor anderen gaat het vrij snel. Maar of het nu lang of kort duurt het zitten in zazen is een expressie van het spirituele pad dat je net betreden hebt. En of je dit nu lang doet of kort er zal altijd iets positiefs van uitgaan in jouw leven.

De zen die ik beoefen is niet volgens een strakke traditie. Er zitten elementen in van de twee hoofdstromingen in Japan, Soto-shyu en Rinzai-shyu. Daarnaast zitten er ook elementen van de oorspronkelijke Chineze Ch’an in, aangezien mijn huidige leraar erkend is in de Chineze Lin Chi Ch’an traditie. Mijn leraar heet Ton Lathouwers en is een van de meest liberale zen meesters die ik ooit ontmoet heb. Hij weet veel van zen maar ook van het christendom zowel in Europa als de Russisch othordoxe vorm. Als voormalig hoogleraar slavische talen kent hij de Russiche schrijvers als geen ander. Hij combineert zijn eruditie met zijn gepassioneerd mededogen en wordt ook gezien als inspirator van een breed verband van zen beoefenaren die zich de Maha Karuna (groot mededogen) Ch’an school noemt in Nederland en België. Iedere keer als ik een retraite met hem houd dan gaat mijn hart open en ben ik beter in staat het lijden in de wereld te ervaren en er wat mee te gaan doen. Ik hoop dat ik iets van zijn inspiratie en bevlogenheid aan jou kan overbrengen. Daarnaast wens ik je een fijne cursus met veel stille ervaringen.

Gasshoo,
Olaf

Liebe Teilnehmer,

ich finde es immer wieder aufregend mit einer Gruppe Menschen auf die Suche zu gehen, was Zen in unserem täglichen Leben bedeuten kann. Das ist für mich jedes mal neu und spannend. Ein berühmter Zen Meister, Shunryu Suzuku, schrieb einmal ein Buch das ‚Zen Mind, Beginners Mind’ heisst. Darin betont er dass man Zen nur gut (aus)üben kann wenn man jedes einzige Mal wieder anfängt als sei es das erste Mal. Viele von Euch müssen nicht so tun als ob, denn es ist tatsächlich das erste Mal. Gerade dann könnt ihr es am Besten tun. Natürlich habt ihr verschiedene Ideen über, und Erwartungen an, Zen und ich hoffe dass es Euch gelingt im Laufe des Kurses so viel möglich loszulassen. Denn am Ende geht es darum dass wir der Welt frei von (Vor-)Urteilen entgegen treten koennen. Wie können wir die Unbefangenheit eines Kindes mit der Intelligenz und dem sozialen Vermögen eines Erwachsenen kombinieren? Wie können wir unsere Überlebenstaktik ausschalten wenn wir sie nicht wirklich benötigen? Und wie können wir Ruhe und Harmonie in unser Leben bringen ohne Leidenschaft und Begeisterung zu verlieren? Das sind alles Fragen womit ich selbst mich schon lange bechäftige und worauf es keine klaren Antworten gibt. Zen hilft mir allerdings mit diesen Fragen umzugehen und sie in meinem täglichen Bestehen am Leben zu halten.

Laut Buddha gibt es 84.000 Wege die zu einem spirituellen Höhepunkt im Leben der Menschen leiten können. Zen ist einer dieser vielen Wege und ich habe entdeckt, dass es mein Weg ist. Ob es auch Dein Weg wird muss sich noch herausstellen und ist keineswegs sicher. Zen kann von jeder Person ausgeübt werden die sitzen oder liegen kann (also wirklich von jeder) aber das heisst nicht unbedingt dass es für jede gut ist. Ein Jesuit (der auch Zen Meister war) sagte einmal zu mir‚ Zen ist ein langsamer Weg aber es ist auch ein sehr tiefgehender Weg’. Und jetzt, ca. 30 Jahre später, muss ich ihm Recht geben. Zen ist so wie durch einen sehr feinen Nebel gehen. Zuerst merkt man nicht so viel davon, aber nach Stunden laufen ist man durch und durch nass. So ist das mit Zen auch. Durch das tägliche Sitzen auf dem Kissen verändert sich ganz langsam etwas im eigenen Leben. Dazu muss man aber auch bereit sein. Für manche Menschen klappt dies gut und für Andere gibt es allerlei andere Wege. Eigentlich sitzt niemand weil es Spass macht. Eine vom Willen getriebene Tat ist nötig um Zeit frei zu machen um jeden Tag auf das Kissen oder die Bank zu kriechen. Und doch ist es diese Tat, die am Ende zur Brücke wird, durch die der tägliche Geist sich mit der grossen Stille verbindet, die irgendwo tief Innen zu finden ist. Bei manchen Menschen dauert dies sehr lange (sowie bei mir), bei anderen geht es relativ schnell. Aber egal ob es kurz oder lange dauert, so ist zazen ein Ausdruck des spirituellen Weges den Du betreten hast. Und ob Du das für lange oder kurze Zeit tust, so wird es immer etwas Positives in Deinem Leben auslösen.

Der Zen den ich ausübe ist nicht Teil einer strikten Tradition. Elemente von zwei Hauptströmungen aus Japan sind darin vorhanden, Soto-Shyu und Rinzai-shyu. Ausserdem sind auch Elemente aus dem ursprünglichen chinesichen Ch’an darin, da mein heutiger Lehrer in der chinesischen Ch’an Tradition anerkannt ist. Mein Lehrer heisst Toon Lathouwers und ist einer der liberalsten Zen-meister den ich je kennengelernt habe. Er weiss viel über Zen aber auch über das Christentum in Europa sowie dessen Russisch-orthodoxe Form. Als ehemaliger Professor slavischer Sprachen kennt er die Russischen Autoren wie kein anderer. Er kombiniert seine Gelehrtheit mit seinem leidenschaftlichen Mitgefühl und wird auch als Inspiration für eine weite Gemeinschaft von Zen Anwender die sich in den Niederlanden und Belgien Maha Karuna (grosses Mitgefühl) Ch’an Schule nennt. Jedes Mal wenn ich ein Seminar mit ihm mache öffnet sich mein Herz und ich bin besser in der Lage das Leiden der Welt zu erfahren und etwas damit zu tun. Ich hoffe dass ich etwas von seiner Inspiration und Begeisterung an Dich weitergeben kann. Ausserdem wünsche ich Dir einen schönen Kurs mit vielen Stille-Erfahrungen.

Gasshoo,

Olaf