Verslag Integral Spirituality meetings

door Bart

In juni en december 2007 en juni 2008 verzorgde Terry Patten een drietal seminars op verzoek van KenKon. Al eerder hadden we Diana Hamilton, ook een toptrainer verbonden aan het Integral Institute van Ken Wilber, als gasttrainer bij KenKon. Er waren niet drie seminars gepland. Dit is vanuit de behoefte ontstaan en zo ontstond er een drieluik. Bij Diana stond vooral het Big Mind proces centraal. Terry’s seminars gingen voornamelijk over de Integral Life Practice (ILP), waar vanuit de Shadow module het Big Mind proces een onderdeel van uit maakt. Het eerste seminar werd gegeven in Hotel De Wageningse Berg, vanwaar we tijdens de pauzes een fantastisch uitzicht over de uiterwaarden hadden. Aan bod kwam de introductie tot de Integral Theorie en de toepassing daarvan door de ILP (o.a. de 4 basismodules). De laatste twee seminars werden gehouden in het bijzondere “Venwoude”. Een mooie entourage in een bosrijke omgeving. Tijdens het tweede seminar lag het accent meer op de 4 gevorderde modules en “We”; (“wij” in het Nederlands).

Bij het laatste seminar nam Terry ons o.a. mee naar zijn eigen ontwikkeling en introduceerde zijn voormalige leraar, de indertijd vermaarde Adi Da. Thema was het tweedepersoon perspectief tot spirit. Dit tot uiting komend door o.a. directe communicatie en overgave (devotion). De seminars bestonden steeds uit lezingen met praktische toepassingen zoals groepsgesprekken met introspectie, meditatie, qigong, een mini Vision Quest.

Voor mij vielen de seminars samen met de kennismaking met het Soefisme en de ontdekking van intiemer contact met spirit en compassie. Tijdens de seminars was steeds snel sprake van de vorming van een Shanga; een veilige en gesloten gemeenschap waarbinnen eenieder vrij zijn emoties kon laten gaan. Kenmerkend was de lach en de traan die elkaar steeds afwisselden. Vooral bij de evaluatie van het eerste seminar. Fysiek werd dit nog eens benadrukt door het rondgaan van een stapeltje zakdoekjes. In oktober komt het boek over de Integral Life Practice uit. Het is geschreven door o.a. Ken Wilber en Terry Patten.

Sydney en Terry, nogmaals dank voor de mooie momenten en bijzondere inzichten.

Namaste,

Bart

Report: Integral Spirituality meetings

by Bart

In June and December of 2007 and June of 2008, Terry Patten gave three seminars at the request of KenKon.  Previously we had had Diane Hamilton, also a top trainer at Ken Wilbur’s Integral Institute, as a guest trainer at KenKon.  Originally, there was no plan for three seminars; the need arose and a triptych resulted.  With Diane, the Big Mind process was the main focus.  Terry’s seminars were mostly about Integral Life Practice (ILP), one part of which is the Big Mind process from the Shadow Module.

The first seminar was held at Hotel de Wageningse Berg, where we had a fantastic view of the floodplains during the breaks.  An introduction to Integral Theory was presented, along with its application through ILP (including the four basic modules).  The last two seminars were held at the very special Venwoude center, a beautiful place in wooded surroundings.  During the second seminar, the accent was mainly on the four advanced modules and “We”.  At the last seminar Terry took us through his own development and introduced his former teacher, the renowned Adi Da.  The theme was the 2nd person perspective to spirit, expressed through, among other avenues, direct communication and devotion.

Each seminar consisted of lectures with practical applications, such as group discussion with introspection, meditation, qigong, a mini Vision Quest.  In my case, the seminars coincided with my introduction to Sufism and the discovery of more intimate contact with spirit and compassion.  During each of the seminars a Sangha was quickly formed: a safe, closed community within which each person could give his or her emotions free rein.  There was a characteristic alternation between a laugh and a tear, especially during the evaluation of the first seminar.  This was further emphasized, physically, by passing around a stack of handkerchiefs.

In October, the Integral Life Practice book by Ken Wilbur, Terry Patten and others will be released.

Sydney and Terry, thanks again for the beautiful moments and special insights.

Namaste,

Bart

Bericht über die Integral Spirituality Seminare in Kenkon
von Bart

Im Juni und im Dezember 2007 und im Juni 2008 hielt Terry Patten auf Einladung von Kenkon drei Seminare.
Schon früher hatten wir Diane Hamilton, auch Toptrainerin und in Verbindung stehend mit Ken Wilbers Integral Institute, als Gastdozentin bei Kenkon.
Es waren ursprünglich keine drei Seminare geplant, doch durch die große Nachfrage entstand dann diese Trilogie.

Bei Diane stand damals vor allem der „Big Mind“ Prozess im Vordergrund. In Terrys Seminaren ging es hauptsächlich um das „Integral Life Practice“ (ILP), wobei innerhalb des „Shadow module“ der „Big Mind“ Prozess einen Teil darstellt.
Das erste Seminar wurde im Hotel De Wageningse Berg gehalten, von dem aus wir in den Pausen eine fantastische Aussicht über die Rheinufer hatten. Inhaltlich wurde eine Einführung zur „Integral Theorie“ mit ihrer Anwendung in der ILP gegeben (unter anderem die 4 Basismodule).
Die anderen beiden Seminare fanden in „Venvoude“ statt. Einem in wunderbarer Umgebung im Wald gelegenen, ganz besonderen Tagungshaus. Beim zweiten Seminar lag der Akzent mehr auf den 4 fortgeschrittenen Modulen und dem „Wir“.

Im letzten Seminar nahm Terry uns unter anderem mit zu seiner eigenen Entwicklung und stellte seinen ehemaligen, inzwischen weit bekannten Lehrer Adi Da vor. Thema war die „Perspektive der Zweiten Person“ zu „Spirit“. Dies wurde unter anderem durch direkte Kommunikation und Hingabe (devotion) zum Ausdruck gebracht.

Alle Seminare bestanden aus Lesungen mit praktischen Anwendungen wie Gruppengespräche mit dem Blick nach Innen (introspective), Meditation, Qi Gong und einer kleinen „vision quest“.
Für mich fielen die Seminare zusammen mit dem Kennen lernen des Sufismus und der Entdeckung von intimerem Kontakt mit Geist (spirit) und Mitgefühl. Innerhalb des Seminars wurde immer schnell von der Bildung eines Shanga gesprochen, einer sicheren, geschlossenen Gemeinschaft, in der sich jeder mit seinen Emotionen frei fühlen konnte. Bezeichnend waren das Lachen und die Tränen, die sich stets abwechselten. Dies war besonders bei der Evaluation des ersten Seminars deutlich und wurde durch das Durchgeben eines Taschentuchpäckchens wurde noch betont.

Im Oktober wird das Buch über Integral Life Practice herausgegeben. Es wurde unter anderen von Ken Wilber und Terry Patten geschrieben.

Sydney and Terry, thanks again for the beautiful moments and special insights.

Namaste,

Bart